menusearch
pyshgam.ir

راهنمای اخذ زمین و جواز احداث صنعتی

این سامانه جهت رفاه حال صنعتگران مشتاق به سرمایه گذاری در استان تهران راه اندازی شد.

(1)
(1)
راهنمای اخذ زمین و جواز احداث صنعتی

معرفی شهرک صنعتی

شهرک صنعتی منطقهای است که به منظور توسعه صنعتی و متمرکز شدن تولیدات صنعتی در نظر گرفته شده است. هدف از ایجاد شهرک صنعتی، توسعه صنعتی کشور در خارج از مناطق شهری است تا تاثیرات منفی بار صنعتی بر ساکنین شهری را به حداقل رسانده، آلایندگی را کم کرده و با دسترسی آسان به مسیر حمل و نقل، کمترین بار ترافیکی را در مناطق شهرنشین به بار آورد.

 

مزایای استقرار در شهرک های صنعتی

طراحی شهرکهای صنعتی به گونهای است که ضمن رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی از قابلیت سرمایهگذاری در اغلب رشتههای صنعتی برخوردار است. همچنین تاسیسات زیربنایی لازم برای امر تولید و امکان ارائه خدمات فنی مهندسی و مشاورهای در آنها صورت گرفته است. برخی از مزایای استقرار واحدهای تولیدی در شهرکهای صنعتی به شرح زیر است:

وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها موظفند جهت تشویق واحدهای صنعتی برای انتقال کاربری اراضی تحت مالکیت واحدهای صنعتی را که در محدوده قانونی شهرها قراردارند و جهت نوسازی به شهرکهای صنعتی مصوب انتقال مییابند، به کاربری مسکونی، تجاری و یا اداری تغییر دهند.

تهیه زمین مناسب برای اجرای طرحهای صنعتی با توجه به مکانیابی و طراحی انجام شده مطابق با اصول فنی و مهندسی و آخرین روشهای شهرکسازی

عدم نیاز به کسب مجوز جداگانه از ادارات و سازمانهای متعدد از قبیل محیط زیست، منابع طبیعی، کشاورزی، آب، برق و امور اراضی، میراث فرهنگی، خاکشناسی، ثبت، راه و ترابری، کار و امور اجتماعی و…

مستثنی بودن از قانون شهرداریها

ایجاد شرایط لازم به منظور همافزایی صنایع مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی

فراهم شدن بستر مناسب برای ایجاد شبکهها و خوشههای مرتبط به یک صنعت در محدوده شهرکها و نواحی صنعتی

ارائه خدمات رایگان در زمینه صدور مجوزهای ساخت و ساز و پایان کار واحدهای صنعتی

کاهش هزینههای سرمایهگذاری به دلیل استفاده از خدمات مشترک ساماندهی شده توسط شهرکهای صنعتی از جمله تصفیه خانه فاضلاب

امکان اجاره و خرید کارگاههای کوچک آماده و پیشساخته بمنظور تسریع در بهرهبرداری و اشتغالزایی

واگذاری اداره شرکتها و نواحی صنعتی به هیات امنای منتخب صاحبان صنایع

پرداخت نقد و اقساط هزینههای حق بهرهبرداری (انتفاع) از تاسیسات

برخورداری از برخی معافیتهای مالیاتی

استقرار در زمین طراحی شده برای فعالیت صنعتی و مطابق با استانداردهای فنی

بهرهمندی از تاسیسات زیر بنایی (آب، برق، گاز، تلفن، تصفیه خانه فاضلاب و …) طراحی شده برای صنایع

صدور رایگان و در اسرع وقت پروانه احداث بنا

مراحل واگذاری زمین به متقاضیان احداث واحدهای صنعتی به قرار زیر است:

الف- انجام مشاوره با نماینده شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی و مستقر در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها جهت بررسی شرایط خاص صنعت مورد نظر و تطبیق آن با شرایط شهرکهای در حال واگذاری و همچنین ارائه گزینههای ممکن به متقاضی.

ب- اخذ جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی

ج- مراجعه به شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی و انتخاب زمین:

متقاضی میتواند از حداقل سه گزینه زمین مختلف بازدید به عمل آورده و یکی را انتخاب نماید. این گزینهها با بررسیهای لازم در خصوص متراژ در خواستی نوع تولید و رعایت زون بندی و مسائل زیست محیطی مشخص خواهد شد.

زمین انتخاب شده توسط متقاضی به مدت هفت روز در حالت رزرو باقی مانده و چنانچه طی این مدت متقاضی اقدام به واریز وجه و پیگیری ننماید، زمین مورد نظر به سایر متقاضیان واگذار خواهد گردید.

د- پرداخت وجه:

پس از تصویب قطعه، دریافت هزینههای بهرهبرداری از زمین و اعیانی و تاسیسات از طریق امور واگذاری و خدمات انجام میپذیرد. در کلیه شهرکها ۳۰% از کل مبلغ به صورت نقد و ۷۰% باقیمانده به صورت اقساط ۳۰ ماهه در قالب ۱۰ قسط سه ماهه دریافت میگردد.

ه- چگونگی تخصیص زمین و تحویل:

پس از تکمیل اسناد لازم و اخذ تاییدیه از واحد مالی مبنی بر صحت مدارک و اسناد مالی دریافت شده، متقاضی میتواند برای تحویل زمین به واحد واگذاری مراجعه نماید.